Čistiarne odpadových vôd

    ČOV (čistiarne odpadových vôd) pracujú na mechanicko-biologickom princípe a slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd od obyvateľstva alebo odpadových vôd z priemyslu.

    Najprv sa vykoná mechanické prečistenie splaškovej vody na vstupe do ČOV. To znamená, že tekutý odpad sa kanálom privádza ku jemným strojným hrabliciam. Na hrabliciach sa zachytávajú nečistoty a pomocou motora, ktorý poháňa hrablicový pás, sa nečistoty presunú z vody do šneku. Tu sa získaný odpad pomocou šneku prepraví do práčky zhrabkov alebo lisu . Prečistená voda odchádza na ďalšie spracovanie do lapačov piesku. Tu sa z vody odstráni piesok a štrk.

    Potom sa voda dostáva do usadzovacích nádrží, kde sa na dne usadí kal. Voda prejde do aktivačných nádrží, kde sú vo vode nasadené mikroorganizmy, ktoré „sa živia“ organickými nečistotami z odpadovej vody a tým odbúravajú jej znečistenie. Bez prísunu odpadovej vody sa baktérie dostávajú do latentného stavu, no bez prísunu kyslíka odumierajú. Preto musí byť voda v aktivačných nádržiach prevzdušňovaná dúchadlami. Voda prečistená baktériami odchádza z aktivačných nádrží do dosadzovacích nádrží, kde sa vykoná posledné prečistenie vody a usadenie kalu na dne. Z dosadzovacích nádrží sa voda vypúšťa späť do rieky.

    Kal sa z dna usadzovacej nádrže odvádza do zhusťovacích nádrží a následne do vyhnívacích nádrží, kde sa zhromažďuje a zo spodnej časti sa zohrieva kvôli urýchleniu procesu vyhnívania.

    Pri vyhnívaní vzniká plyn, ktorý sa uskladňuje v plynových nádržiach (plynojemoch). Plyn sa môže využívať na výrobu elektrickej energie, ktorú ČOV môže využiť pre vlastnú spotrebu el. energie , alebo na dodávku do verejnej siete.

    Na Slovensku je nariadenie o výstavbe čističiek. Podľa nariadenia treba každému mestu nad 10 tisíc obyvateľov do roku 2008 vybudovať čističku odpadových vôd na úrovni Európskeho registra. Čističku majú vystavať aj v dedinách s viac ako 2 tisíc obyvateľmi. Čističky v dedinách musia byť postavené do roku 2014. Čističky sú potrebné nato, aby sa zachovala čistota riek, a tým aj prírody a okolia pre naše generácie.

voda%20po%20hrubom%20pre%C4%8Disten%C3%AD%20-%20mala  Voda na výstupe z ČOV

    Ak by ste sa práve vy rozhodli postaviť si ČOV sme ochotný Vám pritom pomôcť. Naša firma je zameraná na návrh, vývoj a výrobu riadiacich systémov v priemysle. Preto Vám dokážeme zabezpečiť vypracovanie celej elektronickej projektovej dokumentácie, návrh, zhotovenie a montáž riadiacich systémov doplnených o nami vytvorený ovládací program až po oživenie a spustenie ČOV do prevádzky. Ovládací program je možné prepojiť s vizualizáciou na vzdialenom PC (vo Velíne), ktorá Vám umožní monitoring činnosti celej ČOV z jediného miesta. Tiež môže zabezpečiť archiváciu aktuálnych hodnôt do databázy alebo do denných či mesačných protokolov. Samozrejme poskytujeme aj servis po spustení ČOV do prevádzky.

letecky%20pohlad 

Niektoré nami zrealizované projekty

ČOV Slovnaft, Bratislava

    Táto priemyselná čistička odpadových vôd slúži na prečistenie odpadu vzniknutého v závode Slovnaft. Jej úlohou je prečistiť tekutý odpad, ktorý vzniká v závode. V čističke sme vytvorili riadenie pre mechanické prečistenie jemnými strojnými hrablicami. Celé riadenie je zvláštne tým, že je navrhnuté do výbušného prostredia (EX). Použili sme tu napr. analyzátor plynov a ropných látok.


 Fotogaléria

ČOV Petržalka, Bratislava

    Čistička je určená pre prečistenie splaškovej vody od obyvateľstva zo sídliska Petržalka. My sme tu realizovali meranie štvrťhodinového maxima energie, riadenie hrablíc a riadenie pre dva dúchadlá (menšie a väčšie). Riadenie dúchadiel zabezpečuje prevzdušňovanie aktivačnej nádrže. Hrablice a meranie štvrťhodinového maxima sme spolu s dúchadlami prepojili pomocou optických káblov a ethernetu z vizualizáciou vo Velíne. Vizualizáciu sme taktiež vytvorili mi. Vďaka nej môže obsluha priamo z Velína monitorovať aktuálne hodnoty a stav čističky.

Fotogaléria 

ČOV Vrakuňa, Bratislava

    Čistička je určená pre prečistenie splaškovej vody od obyvateľstva v Bratislave. Realizovali sme tu riadenie hrubého prečistenia splaškovej vody na vstupe do ČOV s použitím strojných hrablíc a riadenie merania výšky hladiny vo vyhnívacích nádržiach. V nádržiach s uskladneným plynom získaným s procesu vyhnívania sme urobili meranie objemu tohto získaného plynu. Pre celú ČOV sme vytvorili vizualizáciu, ktorá monitoruje aktuálny stav celej ČOV z Velína. Vizualizácia zaznamenáva získané aktuálne hodnoty do databázy a znej následne do protokolov (denných aj mesačných) pre prípadné potreby dát v budúcnosti.

Fotogaléria